روز پدر

پدر، سکوی پرتاب

وقتی به پدرم نگاه می کنم، شاید اولین واژه ای که به ذهنم برسه، “تفاوت” باشه تفاوت در نوع نگاه، تفاوت در سبک زندگی و… پدرم شخصیتیه خود ساخته، کسی که در تمام طول زندگیش به سختی کار کرده و زحمت کشیده، شاید همینم کمی توجیه گر خود رأی بودنش ادامه مطلب…